You are not logged in. (Login)

Lê Đức Quảng

đẹp

Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học Giáo duc tại Thái Lan.

Giảng viên trung tâm bồi dưỡng - liên kết đào tạo.

Course profiles
Teaching with IT, BDTX cho CBQL cơ sở GDMN tỉnh Quảng Trị, 26CDGDMNB_Quản lý và đánh giá trong giáo dục mầm non_Lê Đức Quảng, 26CDGDMNC_Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành_Lê Đức Quảng, BỒI DƯỠNG CBQL K21, Quản lý, đánh giá trong GDMN - CĐGD Mầm non K20 - Trương Đình Hoàng, Quản lý hành chính nhà nước & QL ngành-CĐGD Mầm non K20 - Lê Đức Quảng, Quản lý HCNN và QL ngành_CĐGD Tiểu học K20_Trần Hải, Quản lý HCNN và QL ngành_CĐGD MẦM NON K21C_Lê Đức Quảng, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại các trường phổ thông - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Lê Đức Quảng, Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường phổ thông - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Lê Đức Quảng, Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Lê Đức Quảng, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại các trường phổ thông, MN - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Lê Đức Quảng, Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường phổ thông, MN - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Lê Đức Quảng, Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Lê Đức Quảng, Quản lý HCNN và QL ngành - CĐGDTH K21A - Lê Đức Quảng, Quản lý, đánh giá trong GDMN_CĐGD Mầm non K21C - Lê Đức Quảng, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại trường MN, PT_Lơp ở CĐSP_Lê Đức Quảng, Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường MN, PT_Lơp ở CĐSP_Lê Đức Quảng, Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường MN,PT_Lơp ở CĐSP_Lê Đức Quảng, ...
First access
Monday, 2 October 2017, 4:19 PM  (6 years 68 days)