You are not logged in. (Login)

Trung tâm Học tập Trực tuyến nhằm phục vụ giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên và học viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Mọi đối tượng sử dụng Trung tâm theo quyền truy cập và cấp phép sử dụng của mỗi người.

Thông tin lưu trữ, trao đổi và sử dụng tại Trung tâm phải tuân theo Luật Công nghệ thông tin, Luật Sở hữu trí tuệ, đảm bảo không vi phạm bản quyền, vi phạm lợi ích quốc gia, tập thể và các cá nhân khác.

Truy cập và sử dụng Trung tâm trái phép sẽ bị xử lí theo nội qui nhà trường, luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị giữ toàn quyền về cấp phép và đặt điều kiện sử dụng Trung tâm.

(Điều kiện sử dụng này còn được tiếp tục bổ sung)

Last modified: Friday, 28 October 2011, 12:20 PM