You are not logged in. (Login)

Xin vui lòng đọc kĩ trước khi lựa chọn!

Mỗi sinh viên đã thực sự dành bao nhiêu giờ (60 phút) mỗi tuần trong năm học cho việc học? Tính toán cẩn thận và trả lời trung thực nhé!

Chú ý cộng cả thời gian học trên lớp, lẫn thời gian ở nhà và không tính thời gian nghỉ. Vì vậy, 4 tiết trên lớp chỉ bằng 3 giờ thôi.

Kết quả trả lời của bạn không được sử dụng vào mục đích khác hơn là giúp bạn điều chỉnh quản lí thời gian học tập để đạt kết quả tốt hơn!

Sorry, this activity closed on Saturday, 10 December 2011, 10:00 AM and is no longer available

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

Responses

Skip result graph
Choice options
Dưới 20 giờ/tuần Khoảng 20 giờ/tuần Khoảng 25 giờ/tuần Khoảng 30 giờ/tuần Khoảng 35 giờ/tuần Khoảng 40 giờ/tuần Khoảng 45 giờ/tuần Khoảng 50 giờ/tuần Khoảng 55 giờ/tuần Khoảng 60 giờ/tuần Trên 60 giờ/tuần
Graph display
The number of user
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
The number of user in percentage
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%