You are not logged in. (Login)

Hoàng Hữu Tân

CBGV khoa Nhạc -Hoạ

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc (Đại học Nghệ thuật Huế)

Phó trưởng khoa Nhạc - Hoạ

Course profiles
Credit-based System, BDTX cho CBQL cơ sở GDMN tỉnh Quảng Trị, Khóa học online, BỒI DƯỠNG CBQL K21, Quản lý HCNN và QL ngành_CĐGD MẦM NON K21B_Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng ra quyết định - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Hoàng Hữu Tân, Xây dựng và phát triển văn hoá nhà trường - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Hoàng Hữu Tân, Phong cách lãnh đạo - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng ra quyết định - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Hoàng Hữu Tân, Xây dựng và phát triển văn hoá nhà trường - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa)- Hoàng Hữu Tân, Quản lý, đánh giá trong GDMN_CĐGD Mầm non K21A_Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng làm việc nhóm_Lơp ở CĐSP_Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng đàm phán và tổ chức hội họp_Lơp ở CĐSP_Hoàng Hữu Tân, Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường_Lơp ở CĐSP_Hoàng Hữu Tân, Quản lý HCNN về GDĐT_Lơp ở CĐSP_Hoàng Hữu Tân, Quản lý hành chính nhà nước & QL ngành - CĐ GDMN K22B - Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng làm việc nhóm - Lớp Hướng Hóa - TS. Hoàng Hữu Tân, Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp - Lớp Hướng Hóa - TS. Hoàng Hữu Tân, Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý Ngành - 23CDGDTH + 23CDSPTA - Hoàng Hữu Tân, ...
First access
Wednesday, 11 October 2017, 2:58 PM  (6 years 288 days)