You are not logged in. (Login)

Trương Đình Hoàng

Picture of Trương Đình Hoàng

Cử nhân nghệ thuật - Đại học nghệ thuật - Huế

Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Đại học sư phạm Huế

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng - Liên kết đào tạo

Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Course profiles
BDTX cho CBQL cơ sở GDMN tỉnh Quảng Trị, 26CDGDMNC_Quản lý và đánh giá trong giáo dục mầm non_Trương Đình Hoàng, 26CDGDMNA_Quản lý và đánh giá trong giáo dục mầm non_Trương Đình Hoàng, Thông tin phục vụ lãnh đạo& QL (CĐTV-TTK15), QL, ĐG trong GDMN (19CDMNLT), QL, ĐG trong GDMN (18CDMNA), Quản lý đánh giá trong GDMN (CĐMN K19B), Quản lý đánh giá trong GDMN (CĐMN K19A), Quản lý NN & quản lý ngành (CĐSP Tiếng Anh, Văn-GDCD K19), BỒI DƯỠNG CBQL K21, Quản lý, đánh giá trong GDMN - CĐGD Mầm non K20 - Trương Đình Hoàng, Phong cách lãnh đạo - BDCBQLGD K22 (CĐSP)- Trương Đình Thăng, Kỹ năng ra quyết định - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Hoàng Hữu Tân, Quản lý nhân sự trong trường phổ thông - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Trương Đình Hoàng, Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong GD và ĐT - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Trương Đình Hoàng, Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo - BDCBQLGD K22 (CĐSP) - Trương Đình Hoàng, Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo - BDCBQLGD K22 (CĐSP)- Trần Hải+Trương Đình Hoàng, Quản lý nhân sự trong trường phổ thông, MN - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Trương Đình Hoàng, Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong GD và ĐT - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa)- Trương Đình Hoàng, Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo - BDCBQLGD K22 (Hướng Hóa) - Trương Đình Hoàng, ...
First access
Monday, 15 September 2008, 3:26 PM  (15 years 87 days)