You are not logged in. (Login)

Nguyễn Văn Sanh

Picture of Nguyễn Văn Sanh
Course profiles
Tài nguyên tập huấn của Đội ICTE, Credit-based System, Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của trường MN, PT - Lớp Hướng Hóa - ThS.Nguyễn Văn Sanh, Lập kế hoạch phát triển trường MN, PT. - Lớp Hướng Hóa - ThS.Nguyễn Văn Sanh, Chuẩn Hiệu trưởng và Đánh giá, kiểm định chất lượng trong giáo dục MN, PT. - Lớp Hướng Hóa - ThS.Nguyễn Văn Sanh, Thanh tra và kiểm tra trong giáo dục MN, PT. - Lớp Hướng Hóa - ThS.Nguyễn Văn Sanh, Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của trường MN, PT_Lơp ở CĐSP_Nguyễn Văn Sanh, Lập kế hoạch phát triển trường MN, PT_Lơp ở CĐSP_Nguyễn Văn Sanh, Thanh tra và kiểm tra trong giáo dục MN, PT_Lơp ở CĐSP_Nguyễn Văn Sanh, Chuẩn hiệu trưởng và đánh giá, kiểm định chất lượng trong GD MN,PT_Lơp ở CĐSP_Nguyễn Văn Sanh, Quản lý hành chính nhà nước & QL ngành - CĐ GDMN K22A - Nguyễn Văn Sanh, Sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, GD quốc phòng 2 (CĐGD Tiểu học K19B), GD quốc phòng 2 (CĐGD Tiểu học K19A), Giáo dục quốc phòng 1 (Cao đẳng K20), Giáo dục quốc phòng 1 (TCSP MN K20B+ TCSP Tiểu học K20), GD quốc phòng 1 (19CDMNB), GD quốc phòng 1 (19CDMNA), Giáo dục quốc phòng 1 (CĐGD Tiểu học K20 ), Giáo dục quốc phòng 3 (CĐGD Tiểu học K19B ), ...
First access
Thursday, 30 August 2007, 7:40 AM  (12 years 311 days)