You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Phan Chí Thành
Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP
by Phan Chí Thành - Monday, 21 April 2014, 8:14 AM
 

Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành Windows XP sau ngày Microsoft ngừng hỗ trợ.

Tham khảo: http://www.microsoft.com/vietnam/support/

 

 
Picture of Phan Chí Thành
TL: Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP
by Phan Chí Thành - Monday, 21 April 2014, 8:13 AM
 

Đã xem