You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Lưu ý về Tên tập tin (file) tải lên Trung tâm
by Nguyễn Trương Trưởng - Sunday, 20 November 2011, 7:16 PM
 

Trong thời điểm hiện tại, khi tải các tập tin lên Trung tâm, quí thầy cô và HSSV lưu ý phải sử dụng tên tập tin không có các chữ cái tiếng Việt có dấu. Nếu không đảm bảo được điều này, tập tin sẽ KHÔNG sử dụng được sau khi tải lên.