You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
by Nguyễn Trương Trưởng - Thursday, 6 November 2008, 10:11 PM
 

Kể từ ngày 01/10/2008, học sinh, sinh viên đang học tập tại trường sẽ được cấp tài khoản sử dụng hộp thư với tên miền qtttc.edu.vn (tên miền của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị).

Học sinh, sinh viên sử dụng hộp thư phải tuân thủ qui định sử dụng hộp thư của nhà trường.

Khi phát hiện có thư được gửi từ một hộp thư thuộc qtttc.edu.vn có nội dung không tốt, xin vui lòng gửi chuyển tiếp về địa chỉ Quản trị Hệ thống truong_nt@qtttc.edu.vn.

Địa chỉ truy cập hộp thư: http://mail.qtttc.edu.vn/