You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
System Ugraded
by Nguyễn Trương Trưởng - Monday, 14 November 2011, 10:24 AM
 

Trung tâm đã được nâng cấp, có nhiều sự thay đổi về chức năng và giao diện. Các thầy, cô và HSSV vui lòng cẩn thận khi làm việc trên Trung tâm trong bước đầu chưa quen. Một số tập tin cũ có thể bị lỗi khi truy cập trên Trung tâm mới, quí thầy, cô và HSSV có thể lấy từ Trung tâm cũ ở địa chỉ http://olc1.qtttc.edu.vn (chỉ truy cập từ nội bộ trong khuôn viên trường)

Với các tập tin bị lỗi trên Trung tâm mới, quí thầy cô vui lòng xoá và tải lên lại để HSSV có thể sử dụng thuận tiện.

Trang Trung tâm cũ được duy trì cho đến 31/12/2011. Vì vậy, mọi hoạt động mới đều phải thực hiện trên Trung tâm mới, không được thực hiện trên Trung tâm cũ.