You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
by Nguyễn Trương Trưởng - Saturday, 8 September 2007, 5:00 PM
 
Ngày 07 tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về Công nghệ thông tin. Mời các bạn quan tâm đọc thêm văn bản trong tập tin đính kèm.