You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Những thời điểm Trung tâm tạm thời đóng cửa
by Nguyễn Trương Trưởng - Friday, 7 September 2007, 3:08 PM
 

Trung tâm sẽ thực hiện công tác bảo trì hệ thống mỗi tuần một lần vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Mỗi lần bảo trì, trung tâm sẽ phải tạm thời đóng cửa từ 30 phút đến 4 giờ.

Chúng tôi rất mong sự thông cảm của mọi người khi truy cập trung tâm vào những thời điểm trên.