You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Nâng cấp Trung tâm
by Nguyễn Trương Trưởng - Tuesday, 11 March 2008, 2:36 PM
 

Trung tâm sẽ được nâng cấp trong khoảng thời gian từ 14g00 đến 17g00, ngày 11/3/2008.

Mọi hoạt động của người sử dụng trong khoảng thời gian nói trên tại Trung tâm sẽ không được ghi nhận. Vì vậy, đề nghị các giảng viên, học sinh, sinh viên không thực hiện bất kì hoạt động nào tại Trung tâm, ngoại trừ việc XEM.

Sau thời điểm trên, một số chức năng được bổ sung và một số chức năng được cải tiến. Mặc dù Trung tâm đã cố gắng để giữ lại giao diện cũ để dễ dàng cho người sử dụng, các giảng viên và sinh viên sẽ nhận ra một số thay đổi nhất định. Vì vậy, đề nghị các giảng viên và sinh viên xem/đọc cẩn thận khi thực hiện các thao tác.