You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Khả năng bị gạch tên khỏi học phần
by Nguyễn Trương Trưởng - Tuesday, 2 October 2007, 10:32 AM
 

Giảng viên và học sinh, sinh viên lưu ý rằng: nếu không tham gia vào học phần của mình dạy, học trong thời gian hơn 7 ngày, hệ thống sẽ tự động coi là bỏ dạy hay bỏ học và gạch tên khỏi danh sách tham gia dạy, học học phần đó.

Với một số học phần, học sinh, sinh viên bị gạch tên có thể đăng kí lại. Nhưng với một số học phần, sinh viên không thể đăng kí lại.

Đối với giảng viên, khi đã bị hệ thống loại ra khỏi danh sách tham gia dạy học phần, không thể tự đăng kí trở lại. Nếu giảng viên nào gặp trường hợp này, xin liên hệ với quản trị trung tâm.