You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Thư viện Giáo trình điện tử
by Nguyễn Trương Trưởng - Thursday, 27 September 2007, 9:30 AM
 

Thư viện Giáo trình điện tử do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát hành, cung cấp điểm truy cập tập trung các thông tin về giáo trình, nội dung tham khảo, các thông tin về nguồn học liệu, nơi công bố và phổ biến các nội dung khoa học và kỹ thuật.

Thư viện Giáo trình điện tử có thể truy cập qua địa chỉ: http://ebook.edu.net.vn/