You are not logged in. (Login)
Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của học phần này

Cung cấp một số thông tin, hướng dẫn, biểu mẫu hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt thực tập sư phạm giữa khoá; tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi, thảo luận về thực tập sư phạm.

Skip Navigation