You are not logged in. (Login)

Học phần này cung cấp cho Sinh viên một một số khái niệm và các thành phần cơ bản của máy tính điện tử. Khái niệm về hệ điều hành Windows, cách gọi thực hiện một chương trình ứng dụng trong Windows, và cách tổ chức quản lý thông tin trên MTĐT.

   Giới thiệu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint để soạn thảo văn bản, soạn thảo bài giảng điện tử.

   Giới thiệu các dịch vụ trên Internet, sử dụng và khai thác các dịch vụ.