You are not logged in. (Login)

Học phần giới thiệu tổng quan về khái niệm lập trình nâng cao, kiểu dữ liệu trừu tượng thông dụng, bao gồm những cấu trúc dữ liệu tuyến tính, cây và cây tìm kiếm nhị phân, tập hợp và bảng tìm kiếm, đồ thị; Học phần cũng cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế giải thuật, sắp xếp và tìm kiếm và một số phương pháp thiết kế giải thuật.