You are not logged in. (Login)

Học phần Quản lý - Đánh giá trong GDMN cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học, lý luận và phương pháp luận về Quản lý- Quản lý trường mầm non và nội dung hoạt động đánh giá trong giáo dục mầm non.