You are not logged in. (Login)

Khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các vấn đề xã hội gắn với mạng máy tính, các thành phần cơ bản của mạng, môi trường truyền, các mô hình, giao thức. Thiết lập mạng cục bộ, chia sẻ tàinguyên, quản trị người dùng. Mạng internet, sử dụng trình duyệt, tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin với thư điện tử, an toàn và bảo mật trong môi trường cộng tác. nguyên, quản trị người dùng. Mạng internet, sử dụng trình duyệt, tìm kiếm thôngtin, trao đổi thông tin với thư điện tử, an toàn và bảo mật trong môi trường cộng tác.