You are not logged in. (Login)

Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dạy các khái niệm tin học và sử dụng một số phần mềm thông dụng để soạn thảo các bài giảng điện tử phục vụ dạy học ở trường THCS