You are not logged in. (Login)

Tổng quan về khái niệm lập trình nâng cao, kiểu dữ liệu trừu tượng, những cấu trúc dữ liệu tuyến tính; Phân tích thiết kế thuật giải; Sắp xếp và tìm kiếm; Cây và cây tìm kiếm nhị phân; Tập hợp và bảng tìm kiếm; Đồ thị; Một số phương pháp thiết kế giải thuật.